Parter i samverkan

Alecta, eller SPP som det hette 1917, grundades av arbetsgivare och arbetstagare tillsammans. Båda parter insåg fördelarna med en trygg och stabil pension för tjänstemännen. Parterna har sedan dess både samarbetat och ibland hamnat i konflikt med varandra. Läs mer om hur arbetsmarknadens parter samverkat kring Alecta som ett gemensamt välfärdsprojekt.

1910–1929

När SPP bildades 1917 var det en pionjärverksamhet, något ingen tidigare försökt sig på. SPP kom till genom ett samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Ett samarbete som gynnade bägge parter.

1930–1959

När SPP bildades utsågs arbetsgivarnas representanter till överstyrelsen av handelskamrarna, medan tjänstemännens representanter valdes av medlemmarna. Under 1930-talet började tjänstemännen organisera sig i fackföreningar och ville ha kollektivavtal med arbetsgivarna. Det dröjde dock fram till 1950-talet innan Svenska Arbetsgivareföreningen började föra förhandlingar med Svenska Industritjänstemanna-Förbundet och Sveriges Arbetsledareförbund.

Pensioner hade främst setts som en fråga mellan det enskilda företaget och dess tjänstemän, men när fack och arbetsgivare började förhandla och träffa avtal fick deras organisationer tydligare och andra roller inom SPP.

1960–1989

Efter att ATP införts fick SPP en ny roll och arbetsmarknadens parter – SAF och fackförbunden – tog ledningen över verksamheten. SPP hade inte längre kontroll över pensionsplanerna, utan pensionerna förhandlades i stället fram parterna emellan. Från 1970-talet ingick pensionen som en tvingande del i kollektivavtalet och alla anställda fick del av den.

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare var inte längre lika smärtfritt som när SPP bildades. Särskilt under det konfliktfyllda 1970-talet hade de svårt att komma överens. Men relationerna fortsätter att vara frostiga.

1990–1999

Sedan 1960-talet hade arbetsmarknadens parter styrt över innehållet i ITP-pensionen genom sina avtalsförhandlingar. Förhandlingarna sköttes då centralt av SAF å ena sidan och PTK å den andra. Men i början av 1990-talet decentraliserades avtalsrörelsen till de enskilda förbunden genom den så kallade Rehnbergsöverenskommelsen. Överenskommelsen slöts mellan praktiskt taget alla parter på arbetsmarknaden och var ett försök att stoppa pris- och lönespiralen. Frågan om ITP fick dock fortfarande ligga kvar centralt hos SAF och PTK.

2000–

Några år in på 2000-talet är kollektivavtal inte längre en självklarhet. Allt fler arbetar som frilansare eller egenföretagare, och bestämmer över sin egen pension. Båda frågorna påverkar Alecta. Samtidigt har etik, hållbarhet och ägarstyrning blivit en allt viktigare fråga för både organisationer och företag.