Volvoaffären sätter ägaransvaret i fokus

På 1970-talet hade SPP blivit en stor aktieägare i flera svenska börsbolag. Som ägare följde också ett ansvar. Hur SPP skulle ta det ansvaret ställdes på sin spets vid årtiondes storaffär mellan Volvo och norska staten.

SPP hade under 1950- och 1960-talen successivt ökat sina placeringar i aktier och var på 1970-talet en betydande aktieägare i flera stora svenska börsbolag. Vid sidan av bankerna var SPP också en av de största långivarna till näringslivet. Ett företag som SPP hade stora intressen i var Volvo, som 1978 med verkställande direktören Pehr G Gyllenhammar i spetsen var involverad i en mycket uppmärksammad affär.

Tanken var att den norska staten skulle förvärva 40 procent i Volvo i utbyte mot att Volvo fick del av de norska oljefälten. De stora ägarna, Fjärde AP-fonden, SPP och AMF, måste nu ta ställning till affären och hur de skulle rösta på bolagsstämman under våren 1979.

På SPP hamnade frågan hos finansdelegationen som efter en första diskussion var positiv till affären. Men nu tog debatten fart, både i medierna och inom SPP. När frågan hamnade på styrelsens bord, där hälften av ledamöterna bestod av arbetstagare och hälften av arbetsgivarnas representanter, handlade diskussionen om huruvida SPP överhuvudtaget skulle delta i bolagstämman. Arbetsgivarna menade att SPP inte skulle delta.

SPP tar inte sitt ansvar

SPP:s vd Karl-Axel Linderoth och finanschef Nils-Axel Frisk hade en helt annan åsikt. De menade att det skulle se märkligt ut om en av de största aktieägarna inte deltog i ett sådant viktigt beslut. Dessa fick stöd av arbetstagarna i styrelsen som tvingades rösta i frågan. Arbetsgivarna kunde driva igenom sin ståndpunkt tack vare ordförandens utslagsröst. SPP tog alltså inte sitt ägaransvar i denna stora affär.

Men styrelsekaoset fick sitt efterspel. Linderoth och Frisk fick i uppdrag av styrelsen att reda ut hur SPP framöver skulle axla sin ägarroll. Senare samma år antog styrelsen ”SPP och aktierna – riktlinjer för handlandet på aktieområdet”. Dessa riktlinjer kom att bli vägledande för SPP:s fortsatta agerande som ägare:

SPP skall inte dra sig för att utöka och aktivera sitt ägaransvar som aktieägare. De väsentligaste formerna för detta är deltagande i bolagsstämmor och därvid medverkan till val av kompetenta styrelseledamöter och revisorer, uppdrag som styrelseledamot eller revisor samt löpande kontakter med berörda företag. Inflytandet bör utövas av SPP:s ledande tjänstemän (främst VD och vice VD).

  • Dela