Trygghet under krigsåren

Den 1 september 1939 bröt andra världskriget ut. Trots att Sverige inte drogs in i kriget påverkades alla av det, genom bland annat beredskapen och ransoneringarna. Företagen vidtog åtgärder för sina anställdas trygghet. SPP var inget undantag.

Den 1 september invaderade Tyskland Polen. De oroligheter som präglat Europa under flera år utvecklades nu till ett fullskaligt krig. Dagen för krigsutbrottet talade Sveriges statsminister Per Albin Hansson i radio till det svenska folket om det ”förfärliga, som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas från, har inträffat”.

Andra världskrigets utbrott krävde omedelbara åtgärder från SPP för att öka tryggheten för sina medlemmar och bevara försäkringsskyddet åt tjänstemän som under inkallelsetiden helt eller delvis var utan lön från sina arbetsgivare. Bara ett par dagar efter krigsutbrottet införde SPP särskilda instruktioner för hur bolaget skulle hantera betalningsuppskov för dem som kallades in till beredskapen.

Under krigsåren inkallades över 1 miljon män. Den kraftigaste beredskapshöjningen skedde under vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen 1939–1940, efter Tysklands invasion av Danmark och Norge 1940 samt i februari 1942 då man i Stockholm fruktade för ett tyskt anfall.

Försäkringsvillkor för krigstillstånd

Bolaget utarbetade också nya krigsförsäkringsvillkor som skulle tillämpas för den händelse Sverige drogs in i kriget. Enligt en lag från 1940 skulle tjänstepensionen också gälla om Sverige råkade i krig. SPP skulle inte kunna friskriva sig från ansvar om försäkrade stupade i kriget.

På SPP genomfördes övningar inför eventuella flyganfall, man beslutade att bygga skyddsrum åt de anställda och förberedde sig på att evakuera kansliet i Stockholm. SPP skaffade också extra bankvalv i Dalarna för att trygga värdehandlingarna.

För att finansiera insatserna under beredskapen lånade staten mycket pengar genom att utfärda så kallade försvarsobligationer. Mer än 80 procent av SPP:s placeringar under krigsåren gjordes i statens obligationer. När kriget var över bestod över 50 procent av SPP:s totala placeringar av den här typen av värdepapper. Genom sina investeringar bidrog SPP på det här sättet till att Sverige lyckades klara sig under de svåra tiderna.

  • Dela