Hållbart och ansvarsfullt ägande

Begreppet hållbarhet kan ha många betydelser. I Alectas fall har det viktigaste varit att skapa trygg ålderdom för privatanställda tjänstemän på lång sikt. Och att göra det på ett säkert och omdömesfullt sätt.

När Alecta bildades för 100 år sedan kunde grundarna inte ana hur framtiden skulle te sig. Trots detta vågade de sätta igång en verksamhet som byggde på långsiktighet och garantera trygghet för tjänstemännen 40 år framåt i tiden.

Visst har Alecta upplevt en och annan kris. Man har också vid ett par tillfällen fått be sina medlemmar företagen om extra tillskott för att kunna hålla löftet till pensionärerna. Samtidigt har man då sett över de egna kostnaderna, ibland med större egna personalminskningar som under finanskrisåren vid 2000-talets början. Men det övervägande antalet år har Alecta lyckats, och emellanåt har också stora överskott uppstått.

Redan 1998 började Alecta diskutera etiska och sociala hänsyn vid sina placeringar. Men avkastningskravet var fortfarande det viktigaste. På senare år har det blivit allt viktigare att agera hållbart inte bara utifrån ett avkastningsperspektiv.

Investerar bara i bolag som uppfyller hållbarhetskraven

Utifrån den investeringspolicy Alecta nu har inleds investeringsprocessen med att granska bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Alecta väljer bort bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven. Till skillnad från många andra aktörer träffar Alecta löpande representanter från bolagen där Alecta är stor ägare. Genom dialogen kan Alecta dels resonera om hållbarhetsfrågor, dels utöva sitt inflytande som ägare. Detta inflytande utövas också mer formellt genom att delta i valberedningsarbete och i bolagsstämmor.

Hållbarhet hänger intimt samman med hur Alecta agerar som ägare. Den senaste ägarpolicyn antogs hösten 2016. Ägarfrågan aktualiserades på allvar för första gången under 1970-talet i samband med affären mellan Volvo och norska staten. Alecta, dåvarande SPP, valde att inte utnyttja sitt inflytande som ägare och tog inte ställning i frågan. Därpå uppstod en diskussion i styrelsen och företaget antog riktlinjer för sitt ägarskap. Från dess har Alecta valt att använda sitt inflytande, först och främst genom att delta på bolagsstämmor. Trots att Alecta varit och är storägare i många företag har man ofta valt att inte sitta i företagens styrelse. Detta för att undvika eventuella intressekonflikter. Vilket är viktigast? Alectas kapitaltillväxt eller förhållandet för företagets tjänstemän, Alectas kunder?

  • Dela