Fusion med förhinder

SPP behövde hjälp för att attrahera fler kunder på den konkurrensutsatta tjänstepensionsmarknaden. Ett samgående med försäkringsjätten Trygg-Hansa sågs som den perfekta lösningen.

I början av 1990-talet konkurrensutsattes delar av tjänstepensionen. Banker och försäkringsbolag gled in i varandras områden. Nordbanken bildade det egna försäkringsbolaget Livia. Handelsbanken gick samman med försäkringsbolaget RKA, SE-banken startade ett eget försäkringsbolag för fondanknuten försäkring och köpte också in sig i Skandia. SPP köpte in sig i hälften av Gota-koncernen.

För att öka försäljningskanalerna till kunderna inledde SPP också ett samarbete med Trygg-Hansa. Affären genomfördes i slutet av 1990 med formell start den 1 januari 1991. Affären väckte stor uppmärksamhet, och det med rätta. Tillsammans bildade de Sveriges största försäkringsgrupp och den sjätte största i Europa med 4 500 anställda. Vd för det gemensamma bolaget blev Trygg-Hansas vd Björn Sprängare.

Det fanns en rad motiv för samgåendet: att skapa ett försäkringsbolag med komplett produktsortiment, skapa ett starkt distributionsnät, effektivisera genom ökad korsvis försäljning, lägre kostnader och få större kompetens i kapitalförvaltningen. Bolaget skulle dessutom bli börsnoterat och kunna växa utomlands.

Skilsmässa efter tre år

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Det gemensamma bolaget var hälftenägare i Gota som drabbades hårt under bankkrisen i början av 1990-talet. När det blev uppenbart att ägarna måste skjuta till pengar för att klara krisen gav ägarna upp och överlät Gota till Bankstödsnämnden. Konflikten mellan Trygg-Hansa och SPP var ett faktum och samarbetet bröts den 1 januari 1994. En annan bidragande orsak till att samarbetet inte lyckades, var att företagskulturerna hos Trygg-Hansa respektive SPP skilde sig så mycket åt.

Efter uppbrottet bildade SPP ett eget dotterbolag för försäkringar på den konkurrensutsatta marknaden för tjänstepensioner, främst med de så kallade tiotaggarna som målgrupp. Bolaget fick namnet SPP Fritt Val. När spararna i det tidigare gemensamma bolaget fick välja var de ville placera sina pengar valde 70 procent att flytta sina pengar till SPP Fritt Val.

  • Dela