Den stora upphandlingen

När SAF och PTK efter många års förhandlingar kommit överens om en ny ITP-plan var det långt ifrån självklart att det var Alecta som skulle få förvalta premierna. Men efter många budgivningar blev Alecta till slut en vinnare.

Den ITP1-plan som arbetsmarknadens parter enades om 2006 var premiebestämd. Pensionens storlek avgjordes utifrån hur väl kapitalförvaltarna lyckades. Den andra stora förändringen gentemot tidigare ITP-plan var att de försäkrade själva fick välja kapitalförvaltare till hela premien. För Alectas del innebar det att stora delar av verksamheten konkurrensutsattes.

Arbetsmarknadens parter inledde nu en stor upphandling. Den gällde först och främst att välja ut ett antal bolag som de försäkrade kunde välja mellan när de ville placera sina ITP1-premier och ITPK-delen inom ITP2. Men det fanns ytterligare en delikat och attraktiv del i det nya systemet. Det handlade om de tjänstemän som inte brydde sig om eller ville välja själva. Deras premier skulle hamna hos ett i förväg utvalt bolag.

Alla på marknaden visste att detta kunde bli en omfattande affär. När PPM-valet infördes år 2000 var det ungefär en tredjedel som inte valde fonder själv. Deras pengar hamnade under sjunde AP-fondens förvaltning, i den så kallade soffliggarfonden. Att bli utvald som ”ickevals-alternativ” var därför något mycket attraktivt. För Alecta hade det stor strategisk betydelse. Om företaget inte vann upphandlingen skulle det förlora en miljardaffär.

Vann budgivningen med rekordlåga avgifter

För att ta hand om det nya systemet och upphandlingen bildade parterna den självständiga organisationen Collectum, där den så kallade ITP-nämnden beslutade i upphandlingen. Avgörande var hur låga avgifter förvaltarna erbjöd sig att utföra uppdraget för.

Alectas första bud visade sig inte vara konkurrenskraftigt utan sänkte budet steg för steg. I mars 2007 hade upphandlingen avgjorts. Alecta blev ickevals-alternativet med en avgift på 0,10 procent plus en avgift för kapitalförvaltningen på 0,04 procent.

Efter att ha utsetts till ickevals-alternativ ändrade Alecta strategi. Målet sattes nu till att bli ”världens effektivaste tjänstepensionsbolag” och företaget skulle inte ägna sig åt andra verksamheter. Detta var också en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten till de utlovade låga avgifterna. Budet på 0,1 procent ansågs av många vara omöjligt att leva upp till. Alecta hade systematiskt undvikit att bygga upp egna distributionskanaler och anlita provisionsbaserade mäklare. Bolaget kunde på så sätt hålla nere administrationskostnaderna och därmed erbjuda Sveriges lägsta förvaltningsavgifter.

I strategin ingick också att erbjuda kapitalförvaltning även på andra avtalsområden. Strategin lyckades. År 2008 utsågs bolaget till valbart bolag inom Avtalspension SAF-LO. Därmed kunde också de privatanställda arbetarna välja Alecta för sin tjänstepension. Några år senare fick även de statligt anställda samma möjlighet. Sedan 2015 är Alecta också valbart alternativ för kommun- och landstingsanställda.

År 2013 genomfördes en ny liknande upphandling som den 2006–2007. Även denna gång utsågs Alecta till ickevals-alternativ. Men nu hade avgiften för kapitalförvaltningen sänkts till endast 0,03 procent. Den kostnadseffektiva förvaltningen har blivit en av Alectas främsta konkurrensfördelar.

  • Dela