Tidslinje

Sedan 1917 har samhället utvecklats på många sätt – och Alecta med det. Här är några nedslag under 100 år.

1900–1929

1906

”Kan vi inte prata om pensionsfrågan också?” En ung tjänsteman från Uddeholms AB ställer denna fråga på en kamratfest i Munkfors. Vid denna tid existerar knappt pension för tjänstemän, om inte arbetsgivaren vill belöna för lång och trogen tjänst.

Läs mer om upprinnelsen till dagens Alecta

1908

Sveriges Allmänna Verkmästareförbund, numera Ledarna, är på kongress i Norrköping. Efter en motion från Örebros representant Erik Arner tar förbundet upp pensionsfrågan. Det är det första steget från arbetsgivarhåll mot det som nio år senare blir SPP.

1909

Svenska Brukstjänstemannaföreningen bildas genom att alla brukstjänstemän i landet går samman. Den är öppen för ”hvarje välfrejdad svensk brukstjänsteman, äfven kvinnlig, om fyllda 21 år”. Axel Wahlberg, vd på Fagersta Bruk, blir ordförande och lobbar intensivt i näringslivet för pensionsfrågan.

Storstrejk bryter ut där som mest 300 000 arbetare strejkar och 80 000 lockoutas. Detta är SAF:s och LO:s första arbetsmarknadskonflikt.

1910

Flera branschorganisationer inom industrin bildar Sveriges Industriförbund. Bankdirektör Knut Agathon Wallenberg och generalkonsul Olof Söderberg från Stockholms Handelskammare vänder sig till förbundet i pensionsfrågan. Samtidigt får Industriförbundet samma förfrågan från Svenska Bruks­tjänste­mannaföreningen. Arbetsgivarna och arbetstagarna agerar nu gemensamt.

1912

Från den 11 mars detta år fram till 1916 arbetar en pensions­­kommitté med pensionsfrågan, vilket leder till att SPP grundas. Där finns representanter från både Sveriges Industriförbund och Svenska Brukstjänstemannaföreningen.

Den 15 april förliser oceanångaren Titanic och 1 514 människor omkommer.

1913

Sveriges första lag om allmän folkpension införs den 21 maj.

1914

Första världskriget bryter ut den 28 juli.

1916

I september har arbetsgivarna och arbetstagarna kommit överens om ett förslag till pensionsförsäkring för tjänstemän. Förslaget innebär att män får 60 procent av slutlönen i pension, medan kvinnor får 50 procent.

Den 18 november bildas Sveriges Privatanställdas Pensionskassa. Vd blir Erik Forssman från livbolaget Nordstjernan. Det första kontoret förläggs till lokaler på Regeringsgatan 9, som hyrs av Svenska Tobaksmonopolet – SPP:s tredje kundföretag.

1917

Den 24 mars godkänns stadgarna av Socialstyrelsen och Sveriges Privatanställdas Pensionskassa kan inleda sin verksamhet. Detta datum räknas som SPP:s födelsedag.

Den första logotypen är trekantig och har devisen ”För familj och ålderdom”. Första kundföretaget blir Föreningen Handarbetets Vänner. SPP flyttar till Försäkrings AB Fylgias hus på Hamngatan 2, där ett kontor inreds på fjärde våningen.

Läs mer om SPPs grundande

Ryska revolutionen inleds och tsaren störtas. I Sverige pågår hungerkravaller under april månad där tusentals människor demonstrerar mot regeringens politik.

1918

Första världskriget tar slut genom att ett fredsavtal undertecknas den 11 november.

1920

SIF, Svenska industritjänstemannaförbundet, bildas i Jönköping.

Hjalmar Branting blir statsminister.

1921

SPP får sitt 100:e medlemsföretag – AB Gustaf Flinta.

Kvinnlig rösträtt införs och dödstraffet avskaffas.

1922

Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa bildas den 6 juni. Administrationen av kassan anförtros åt SPP.

En folkomröstning om rusdrycksförbud genomförs där nejsidan segrar med 51 procent.

1923

SPP bildar dotterbolaget Löntagarnas Livförsäkringsbolag (LL). SPP:s överskott används till att betala en livförsäkring för tjänstemännen som nu får bättre skydd vid dödsfall utan att premierna behöver höjas.

1924

SPP:s överstyrelse och generalförsamling antar en ny SPP-plan, där pensionsförsäkringen till stora delar kan anpassas efter företagets önskemål. Det blir dessutom möjligt att teckna sjuk-, invalid- och barnpension. Nya planen gäller från 1 januari 1925.

1926

Ett försäkringskrig utbryter då 15 livbolag bildar Pensions­anstalten Sverige som kopierar SPP:s produkter, med den skillnaden att de är antastbara.

Sveriges Arbetsledareförbund (SAF, från 1960 SALF) bildas genom att Sveriges Allmänna Verkmästareförbund byter namn. (Detta förbund bildades 1905 som Norrköpings Verkmästareförening.)

1927

Tjänstemannasammanslutningarnas Pensionskommitté bildas av sju olika tjänstemannaorganisationer.

1929

Försäkringskriget avblåses genom en fusion mellan Pensions­anstalten Sverige och SPP. Företaget får det nya namnet Svenska Personal-Pensionskassan och även en ny logotyp där namnet SPP omges av en ellips. Ellipsformen finns kvar under resten av 1900-talet.

Den 24 oktober kraschar börsen på Wall Street.

1930–1959

1930

SPP flyttar kontoret till Nybrogatan 11 i hörnet mot Riddargatan, en fastighet som förvärvats året innan. Här kommer SPP ha sitt huvud­kontor i nästan ett halvt sekel.

Massarbetslöshet i Sverige när den internationella depressionen når landet.

1931

Kravaller i Ådalen mellan strejkande och militär, fem strejkande dödas.

1932

Finansmannen Ivar Kreuger skjuter sig i Paris och hela Finanssverige skakas. SPP undkommer med blotta förskräckelsen.

Efter riksdagsvalet får Socialdemokraterna i uppdrag att bilda regering och Per-Albin Hansson blir statsminister. Folkhemsbygget inleds.

1934

SPP inför hålkort för fondberäkningen.

1935

Den 7 juni bildas en kamratförening på företaget, under namnet SPP:s Idrottsförening. Alltsedan dess anordnar föreningen förkovran och aktiviteter för företagets anställda.

1937

Folkpensionen förbättras.

Tjänstemännens organisationer får lagstadgad förhandlings- och föreningsrätt.

1938

Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, sluter Saltsjöbadsavtalet med LO. Tjänstemännen är ännu inte någon förhandlingspart.

1939

Karin Koch väljs in i SPP:s överstyrelse. Hon blir professor i nationalekonomi som första kvinna 1945 och Sveriges första kvinnliga statsråd 1947.

Den 1 september bryter andra världskriget ut när Tyskland invaderar Polen. Samma höst, den 30 november, anfaller Sovjetunionen anfaller Finland.

1940

SIF går ihop med Brukstjänstemannaföreningen som var en av initiativtagarna till tjänstepensionen.

SPPs Kontorsblad inleds den 12 januari med en dikt: En dagsförtjänst åt våra finska bröder av Bengt Falck, Anskaff­nings­avdelningen. Samtliga anställda avstår frivilligt från en dagsinkomst som en första insamling till Finlandshjälpen.

Tyskland anfaller Danmark och Norge den 9 april och ockuperar de bägge länderna.

1942

SPP datoriseras genom att en ”IBM-maskinanläggning” utför fondberäkningen i stället för de tidigare hålkorten.

1943

Livförsäkrings AB Thule ansöker om tillstånd för tjänstepensionsförsäkring och flera andra livbolag följer efter. Det leder till att SPP svarar med att söka koncession för individuell kapitalförsäkring. En statlig utredning tillsätts.

1945

SPP öppnar sitt första regionkontor i Göteborg.

Kontorsgymnastik införs på prov i företaget.

Andra världskriget upphör den 7 maj.

1946

Tjänstepensionsutredningen avslår Thules tillståndsansökan om tjänstepensionsförsäkring och det som på SPP kallas ”Thule-intermezzot” är över.

De första arbetsfria lördagarna införs för anställda på SPP.

Tage Erlander blir ny statsminister efter Per-Albin Hansson. Ett ambitiöst socialt reformprogram inleds.

1947

Den socialdemokratiska regeringen tillsätter en pensionsutredning som leds av försäkringsinspektionens chef Olof A Åkesson.

1948

Lagen om folkpensionering träder i kraft. Den innebär att pensionen nu helt bygger på skatt. Nu införs också den så kallade tusenlappen – alla svenskar över 67 år får en tusenlapp i pension.

På SPP bildas Konstföreningen, med inköpta tavlor och konstverk som lottas ut bland medlemmarna.

1951

Åkessons pensionsutredning presenteras med förslag på en obligatorisk tjänstepension för alla. Förslaget väcker en hel del kritik, varpå regeringen tillsätter ytterligare en utredning under Åkessons ledning.

Den lagstadgade semestern ökar till tre veckor.

1952

Placeringsplikten införs vilket innebär att banker och försäkringsbolag tvingas köpa statliga räntepapper till överpris. I praktiken innebär det att bankerna och försäkringsbolagen subventionerar det stora bostadsbyggandet på 1950- och 1960-talen. Placeringsplikten avskaffas inte förrän 1985.

1955

Tidigare vd:n Erik Forssmans hjärteprojekt Björnbo invigs. Björnbo är SPP:s kollektivboende för pensionärer på Lidingö.

Åkessons andra pensionsutredning om en obligatorisk allmän tjänstepension presenteras. Socialdemokraterna och LO ställer sig bakom, medan SAF och SPP hellre vill se en frivillig lösning.

Allmän sjukförsäkring med obligatorisk sjukpenning och moderskapsförsäkring införs. Motboken avskaffas. En ny lag om yrkesskadeförsäkring (YFL) införs.

1956

Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP) som har administrerats av SPP sedan 1922 övergår till det nybildade Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). SPP anförtros att administrera även KPA:s verksamhet.

Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, får för första gången i uppdrag av sina medlemmar att förhandla om tjänstemännens löner.

1957

SPP öppnar sitt andra regionkontor – i Malmö.

Svenska folket får rösta om ett nytt allmänt pensionssystem – ATP. Utfallet blir dock svårtolkat då det finns tre linjer att välja mellan och alla utropar sig till vinnare.

1958

Sverige tar silver i VM i fotboll när Brasilien vinner finalen på Råsunda fotbollsstadion med 5–2.

1959

Riksdagen bifaller, med minsta möjliga majoritet, förslaget om en ny statlig allmän tilläggspension. Arbetsmarknadens parter börjar då diskutera hur en ny tjänstepensionsplan för privattjänstemännen ska utformas. Den nya planen antas 1960.

1960–1989

1960

ATP träder i kraft. SAF, SIF och SALF kommer överens om en ny pensionsplan, Industrins tilläggspension, ITP. SPP får uppdraget att sköta planen.

Sverige går med i EFTA (European Free Trade Association).

1961

SPP beslutar att allt överskott ska användas för att värdesäkra pensioner genom ett pensionstillägg.

FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkommer i en flygolycka i Afrika. Berlinmuren byggs.

1963

Sjukförsäkring, folkpensionering och tilläggspensionering sammanförs i en lag – Lagen om Allmän Försäkring (AFL). Sjukkassorna ombildas till Allmänna Försäkringskassor. Den lagstadgade semestern förlängs till fyra veckor.

1965

SPP:s nya organisation träder i kraft. SPP:s styrelse utses nu av arbetsmarknadens parter.

1966

ITP blir en del av avtalsrörelsen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

1968

Du-reformen införs på SPP.

På Restaurang Östergök i Stockholm serveras pizza för första gången i Sverige.

1969

Arbetsmarknadens parter kommer överens om att ITP ska ingå i kollektivavtalet.

Olof Palme ny statsminister efter Tage Erlander. Myndighetsåldern sänks från 21 till 20 år.

1970

Enkammarriksdag införs. En andra tevekanal startar.

1973

Även LO-kollektivet får tjänstepension. AMF (Arbetsmarknadsförsäkringar) bildas för att ta hand om försäkringen. AMF blir nu en särskild sektor inom SPP. Privattjänstemannakartellen (PTK) bildas.

40 timmars arbetsvecka genomförs. Kung Gustav VI Adolf avlider och efterträds av Carl XVI Gustaf.

1974

ITP blir en tvingande del av kollektivavtalet för alla SAF:s medlemsföretag.

Änklingspension införs i 1974 års ITP-plan. Nu betalas familjepension ut oavsett om det är mannen eller hustrun som avlider. SPP flyttar huvudkontoret från Nybrogatan till Regeringsgatan 107.

Ingemar Stenmark vinner sin första av karriärens 86 världscupsegrar i slalom.

1975

Statsmakterna beslutar att sänka pensionsåldern från 67 till 65 år, vilket minskar belastningen på ITP. Reformen träder i kraft 1976. Hur det frigjorda utrymmet ska hanteras blir en svår nöt att knäcka för parterna.

1976

Strejk utbryter på Alfa Laval i Lund då SAF och SIF/SALF inte lyckats komma överens om hur det frigjorda utrymmet ska fördelas. Parterna enas inte förrän 1977.

Delpension införs. Rörlig pensionsålder införs mellan 60 och 70 år.

Thorbjörn Fälldin (c) blir statsminister.

1977

ITPK tillkommer som en följd av den sänkta pensionsåldern i Sverige.

En femte semestervecka införs. MBL (lagen om de anställdas medbestämmande i företagen) träder i kraft.

1978

SPP:s paraplyplan för utlandssvenskar träder i kraft.

Efter den misslyckade affären mellan Volvo och norska staten antar SPP riktlinjer för hur bolaget ska agera som ägare.

Ola Ullsten (fp) blir statsministe

1979

Thorbjörn Fälldin (c) blir återigen statsminister.

1980

Sverige folkomröstar om kärnkraften. Linje 1 får 18,9 procent av rösterna (avveckling i möjlig takt), Linje 2 får 39,1 procent (som Linje 1 + krav att staten äger alla energianläggningar) och Linje 3 får 38,7 procent (all kärnkraft avvecklad inom tio år).

1981

SPP öppnar regionkontor i Jönköping, Karlstad och Sundsvall, med en filial i Luleå, för att förbättra servicen ute i landet.

SPP startar SPP Konsult AB för att tillgodose företagens behov av kvalificerad hjälp i pensionsfrågor.

1982

Olof Palme (s) blir åter statsminister.

1984

SPP övertar Sjöbefälens pensionskassa, SPK.

1985

Placeringsplikten, det vill säga tvånget att köpa statens räntepapper, avskaffas för försäkringsbolagen. Den har tidigare avskaffats för bankerna.

SPP är inte längre en förkortning, då bolaget byter namn till Försäkringsbolaget SPP. Även logotypen ändras och den gröna ellipsen blir blå.

SPP köper tillsammans med AMF hela Göteborgs hamn för 700 miljoner kronor, i en så kallad sale-and-lease-back-affär.

1986

Olof Palm mördas på öppen gata i Stockholm den 28 februari och Ingvar Carlsson blir ny statsminister.

1987

Stockholmsbörsen rasar dramatiskt i den så kallade oktobermassakern.

1988

SPP startar gruppensionsbolaget SPP Grupp med Annelie Jägfors som vd. Ett embryo till det som på 1990-talet utvecklas till SPP Liv.

1989

Berlinmuren rivs.

1990–1999

1990

Startskottet för ”århundradets skattereform”. Inkomstskatterna sänks och de indirekta höjs.

Anställda med lön över tio basbelopp, ”tiotaggare”, får lämna ITP-planen och fritt välja bolag för ålderspensionen, för den del som översteg en viss nivå (motsvarande 7,5 basbelopp). Även ITPK-försäkringen blir fritt valbar – för alla.

SPP börjar samarbeta kring fondförsäkring med försäkrings­bolaget Wasa. SPP förvärvar 40 procent av aktierna i Gota, som består av Wermlands­banken, Götabanken och Skaraborgs­banken. Planen är att utnyttja bankens distri­butions­kanaler i konkurrensen om ”tiotaggarna”.

SPP förvärvar London & Edinburgh Trust (LET).

Stockholmsbörsen rasar brant under andra halvåret.

1991

Stor dramatik i Finanssverige när SPP och Trygg-Hansa går ihop i ett gemensamt bolag. Trygg-Hansas chef Björn Sprängare blir vd.

AMF som hanterar LO-kollektivets tjänstepensioner lämnar SPP för att bilda ett eget bolag.

Carl Bildt (m) blir statsminister. Sovjetunionen upplöses.

1992

Sverige tvingas ge upp den fasta växelkursen efter att räntan stigit till 500 procent. Detta leder till devalveringar vilka i sin tur leder till stora överskott i SPP:s förvaltning.

ITP-systemet blir mer jämställt då premierna blir lika stora för kvinnor som för män.

Världens första SMS skickas den 3 december.

1994

Samarbetet med Trygg-Hansa avvecklas och SPP blir åter ett självständigt bolag.

Dotterbolaget SPP Fritt Val bildas, som ska arbeta på den konkurrensutsatta marknaden för tjänstepensioner.

SPP slår upp portarna för ett nytt regionkontor, den här gången i Västerås.

Den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna presenterar en gemensam överenskommelse om framtidens pensions&shysystem.

Sverige tar brons i ett soligt och hett VM i fotboll efter seger mot Bulgarien med 4 – 0 i matchen om tredje pris den 16 juli.

Sverige folkomröstar om medlemskap i EU, där ja-sidan segrar med 52,3 procent.

Ingvar Carlsson (s) blir åter statsminister.

1995

Sverige lämnar EFTA och går med i EU.

1996

SPP får Företagsuniversitetets språkvårdspris för ”målmedveten satsning att på olika sätt arbeta med språket för att bli begripligare”.

1997

SPP 80-årsjubilerar med att ge ut boken Livsviktigt. Det är en faktabok om åldrandets hälsa och påfrestningar författad av den prisbelönte vetenskapsjournalisten Stig Nordfeldt.

SPP Fritt Val byter namn till SPP Liv.

Dotterbolaget SPP Finans börjar erbjuda kapitalförvaltning även till externa företag och kommuner.

1998

Den stora pensionsreformen genomförs. Den innebär bland annat att de försäkrade själva får välja var en del av pengarna ska placeras.

SPP:s parter kommer efter långa förhandlingar överens om hur de stora överskotten som byggts upp under fyra års tid ska fördelas. Det handlar om sammanlagt 75 miljarder kronor.

2000–

2000

SPP delas. Den verksamhet som ligger utanför ”grund-ITP” skiljs från ITP-uppdraget, när dotterbolagen SPP Liv och SPP Fonder säljs till Handelsbanken tillsammans med namnet SPP. SPP, det kvarvarande moderbolaget, måste därför hitta ett nytt namn.

Efter klartecken från konkurrensverket börjar de första pengarna från de stora överskotten att betalas ut.

PPM-valet införs, vilket innebär att det blir möjligt att själv bestämma var en del av de statliga pensionspengarna ska placeras.

2001

SPP byter namn till Alecta och får nu den pedagogiska utmaningen att förklara för kunder att bolaget heter Alecta trots att varumärket SPP fortfarande finns kvar.

SAF och Industriförbundet går ihop till Svenskt Näringsliv.

2003

Sverige folkomröstar om medlemskap i EMU och att införa euro som valuta i Sverige. Nej-sidan segrar med 55,9 procent.

2005

Alecta vinner Pensionsakademins pris Guldkanten för sitt arbete med tydligare och mer läsvänliga brev.

2006

Privattjänstemannakartellen PTK och Svenskt Näringsliv kommer överens om en ny ITP-plan.

Parterna inleder genom Collectum en upphandling av försäkringsgivare, som de försäkrade inom ITP kan välja mellan.

Fredrik Reinfeldt (m) blir statsminister.

2007

En ny ITP-plan träder i kraft den 1 juli, med en premiebestämd del (ITP1 för yngre försäkrade) och en förmånsbestämd del (ITP2 för äldre försäkrade). Alecta utses till både förvalsalternativ (för de försäkrade som inte gör något val) och valbart bolag.

2008

Efter upphandling utses Alecta av Pensionsnämnden till valbart bolag inom Avtalspension SAF-LO. Från och med 2009 kan även arbetarkollektivet välja Alecta för sin tjänstepension.

2009

Alecta blir för första gången huvudsponsor för Vasaloppet och för Tjejmilen.

2011

Alecta blir efter en upphandling valbart alternativ för statligt anställda inom avtalsområdet PA 03. Detta börjar gälla 2011.

Alecta utses till Årets livförsäkringsbolag 2011 av Risk & Försäkring med följande motivering: ”Alecta går sin egen väg och avstår från fondförsäkring för att fokusera helt på tjänstepensioner. De har lockat flest väljare i ITP1-valet och levererat god avkastning till kunderna.”

2012

Logotypens färg ändras från ljust turkos till blå. Texten Alecta framgår också tydligare.

2013

Alecta utses till förvalsbolag inom ITP under ytterligare en avtalsperiod.

2014

Stefan Löfven (s) blir statsminister.

2015

Alecta blir valbart alternativ för kommun- och landstingsanställda inom avtalen KAP-KL och AKAP-KL.